Cần thợ Nữ làm bột hoặc chân tay nước. Tiệm kế cây xăng Shell Mall of GA. Bao lương từ $2,500 trở lên cho mùa đông. Xin liên lạc Thảo: 404-519-6904

Cần thợ tóc Nam hoặc Nữ có kinh nghiệm, làm việc full-time hoặc part time. Ưu tiên cho thợ Nam. Liên lạc: 678-549-6171