Cần gấp thợ bột or TCN. Chưa biết làm sẽ được training. Tiệm khu Mỹ trắng, good tip & income. Cách chợ HK 20’, ở Haminton Mill. Cần việc làm ổn định. L/L: 470-385-9515