Cần thợ làm tay chân nước or everything. Tiệm vùng Buckhead-Atlanta. Khách Mỹ trắng 100%. Income trên $4,000/tháng. Tips trên $1,500/tháng. Xin liên lạc: 678-677-5514

Cần thợ làm bột, tay chân nước, facial, eyelashes và massage. Lương cao, từ $800-$1,400/tuần, tip hậu. Tiệm vùng Buckhead, cách chợ Hong Kong II khoảng 25 phút. Xin liên lạc Vivian: 404-518-4791