Cần thợ nails nam/nữ gấp. Cần thợ biết làm chân tay nước, bột & SNS. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở trung tam Buckhead. Xin liên lạc: 678-448-7452

Cần thợ biết làm chân tay nước, bột & SNS. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở trung tam Buckhead. Xin liên lạc: 678-549-0343