Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột. Tiệm vùng Athens, GA. Gần trường Đại Học, khu Mỹ trắng, tip cao. Có thể đi chung với chủ nếu cần. Xin liên lạc: 770-878-1648

Cần thợ bột hoặc thợ chân tay nước. Lương cao. Tiệm ở Athens hoặc Loganville. Xin liên lạc: 770-554-9111