Tiệm ở Anniston, AL. Lương trung bình từ $1,000 trở lên. Chỗ làm, chỗ ở thoải mái. Liên lạc Hữu: 770-714-7984