Cần thợ full or part-time, income $1000 & up. Làm cho tiệm nail khu trắng tip cao, ở Addison. Cần receptionist và người clean up tiệm. Nhà dư phòng cho share. Xin liên lạc: 469-203-5719