Tiểu bang

Ghế massage hiệu Inada của Nhật (Japan) màu đen còn mới 95% không xừ dụng bán $4.800 (Giá gốc $9000) massage rất tốt. Quý vị đồng hương nào cần xin liên lạc Hùng: 940-594-3059