Cần người nấu bếp, phải biết chút tiếng Anh, nhà hàng tại Richardson. L/L 469-826-7361

Cần người thành thật,siêng năng phụ việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Chưa biết sẽ hướng dẫn. Gọi cho Quốc: 512-720-2616