Cơ hội có 1 nghề vững chắc, cần người làm FT trong dental Lab ở Richardson, TX. L/L Leo: 972-689-3787

Công ty cellphone tuyển thợ lắp ráp ở Plano, Richardson, Coppell -TX, không cần tiếng Anh, không cần kinh nghiệm, làm việc full time, mứ lương từ $9 -$12/hr. L/L Vân 469-862-7128

Nhà hàng ở Beltline & Jupiter, cần phụ bếp và chạy bàn. Xin liên lạc: 214-272-7377