Satis Hair Salon and Spa in Cedar Park cần thợ tóc Full/Part time. Lương bao tùy theo kinh nghiệm. Liên lac Lan Nguyễn email thaonguyent281@gmail.com 512-293-7891