Cần thợ tóc làm fulltime/parttime. Tiệm ở Lilburn. Xin liên lạc: 229-322-7934