Tiệm ở North Richland Hill, income $7,000 - $9,000/w , 8 bàn, 8 ghế, 1p.wax, 1200sf, giá bán $85K. Liên lạc: 817-675-3995