Cần sang tiệm nail hay cần người làm partner tại tp. Grand Prairie, rent $1.347/m, giá bán $45K, 5 ghế, 5 bàn, 1 p.tan. L/L Trang: 817-573-9237