Tiệm nail tại tp. Copel có 4 nail station, 4 ghế, 1 p.wax, 952sf, rent $2,000/ mo, khu vực đông khách, hoạt động được 9 năm, giá bán $25K. Liên lạc Richard (English) 972-480-4061