Cần thợ bột hoặc tay chân nước. Bao lương $3,000-$4,500/tuần. Tiệm Winder, GA. Xin liên lac: 404-644-2872 Ngọc