Di chuyển nên cần sang tiệm nail trên đường Hwy 138 ở Riverdale, GA. Giá bán: $18,000. Rent: $1,100/tháng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 770-996-5991