Cần người chạy bàn và phụ bếp. Tiệm Phở nhỏ nằm ở vùng Brunswick, GA. Xin liên lạc: 303-587-3897

Cần thợ Nam/Nữ/vợ chồng cũng được. Có chỗ ăn ở. Tiệm vùng Mỹ trắng. Tip cao. Xin liên lạc: 912-996-1469