Tiệm có 8 ghế mới thay 2 năm & 6 bàn, good location, có income cả năm. Thật lòng xin liên lạc: 612-636-7428