Cần người dưới 65t để giữ trẻ sơ sinh tại tiểu bang Arkansas, bao ăn ở, có phòng riêng, chỉ giữ ban ngày. Lương $1,50/m. L/L 601-529-5678