Cần thợ có kn dip & chân tay nước, FT/PT, bao lương theo khả năng . Tiệm cách Arlington 25p, có thể đi xe cùng cùng chủ. L/L 682-472-8519