Cần thợ chân nước và bột, bao lương $900, khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm Vida Nails & Spa ở N. Richland Hill. L/L: 817-581-3888

Tiệm ở North Richland Hill, cần sang vì có con nhỏ không trông coi được, income $7000/w and up. Thật lòng xin L/L: 817-675-3995