Cần sang Tiệm Nail ở Midlothian, khu Mỹ trắng, tiệm đẹp sang, 10 ghế, 6 bàn. L/L: 817-845-5694