Tiệm ở Hiram. Cần thợ Nữ biết làm bột, SNS, gel & tay chân nước…Lương $900-$1,100/tuần, có thể bao lương nếu cần. Tiệm làm vui vẻ. Chi tiết xin liên lạc: 404-952-5455