Tiệm nail cần thợ nam nữ bột và dipping powder, tiệm khu Georgetown, Mỹ trắng, tip hậu, bao $900 and up. Xin liên lạc: 512-695-8386

Phở Yes ở Manor cần gấp người phụ bếp. L/L Quỳnh: 714-702-7146