Cần thợ nail nam/nữ làm bột, gel, SNS. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, chia turn công bằng, không giành giật, làm việc vui vẻ. L/L: 512-717-1028

VIP nails ở Cedar Park cần thợ nail nữ biết làm đủ thứ, tay chân nước OK. Xin liên lạc: 512-909-0065

Satis Hair Salon and Spa in Cedar Park cần thợ tóc Full/Part time. Lương bao tùy theo kinh nghiệm. Liên lac Lan Nguyễn email thaonguyent281@gmail.com 512-293-7891